Vă aflaţi la rubrica: Admitere.

Înscriere
Calendar
Cifra de Şcolarizare
Condiţii de Admitere
Conversie în Matematică
Ghidul Admiterii
Master
Oferta Educaţională
Oportunităţi

Înscriere

Înscrierea la Examenul de Admitere 2022-2023

Ciclul I (licenţă)

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Ciclul II (master)

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Acte necesare

Detalii privind actele din dosarul înscrierii sunt disponibile .

Înscriere

Informaţii în curs de actualizare.

Taxe

Taxa de înscriere la concurs este de 100 RON.
Taxa de înmatriculare ca student este de 150 RON.
Taxa anuală de şcolarizare este de 3000 RON.

Calendar

Calendarul Admiterii 2022-2023

Sesiunea iulie

Informaţii privind ciclul I (licenţă) sunt disponibile .
Informaţii privind ciclul II (master) sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Informaţii privind ciclul I (licenţă) sunt disponibile .
Informaţii privind ciclul II (master) sunt disponibile .

Cifra de Şcolarizare

Admitere 2020-2021: Cifra de Şcolarizare

Ciclul I de studii

În domeniul de licenţă Matematică, cursurile (de zi) durează 3 ani.
Pentru cele două specializări, adică Matematică şi Matematică informatică, departamentul nostru dispune de 46 de locuri la buget şi de 25 de locuri la taxă.

Ciclul II de studii

La masteratul de Matematici Aplicate, cursurile (de zi) durează 2 ani. Departamentul nostru dispune de 30 de locuri la buget şi de 5 locuri la taxă.

Ciclul III de studii

Informaţie în curs de actualizare.

Condiţii de Admitere

Admitere 2020-2021: Ce Vă Trebuie

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021, în Universitatea din Craiova

Documentul este disponibil .

Metodologia admiterii în Ciclul I de studii universitare

Admiterea, la departamentul nostru, constă într-un concurs de dosare, pe baza mediei la Examenul de Bacalaureat.

În caz de egalitate a mediei la Examenul de Bacalaureat, departajarea dosarelor se face pe baza următoarelor date:
1. Nota obţinută la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul Examenului de Bacalaureat.
2. Nota obţinută la proba dată la disciplina obligatorie a profilului din cadrul Examenului de Bacalaureat.

Conversie în Matematică

Cursuri de Conversie în Matematică (2018)

În baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova de organizare şi desfăşurare a cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Departamentul de Matematică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova anunţă începerea cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specializarea Matematică.

Cursurile de conversie sunt de două tipuri:
1. cu durata de 3 semestre (90 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte (Informatică, Fizică, Chimie, Geografie).
2. cu durata de 4 semestre (120 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în alt domeniu fundamental decât Ştiinţe Exacte.

Menţionăm că primele trei semestre vor fi comune pentru cele două tipuri de cursuri iar la acestea se pot înscrie doar cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar şi având diplomă de licenţă sau echivalentă.

Activitatea didactică se va desfăşura săptămânal, în zilele de sâmbătă şi duminică, după un program ce va fi anunţat în timp util.

Cursurile de Conversie în Matematică se vor finaliza cu un Examen de Absolvire care constă din elaborarea şi susţinerea unei Lucrări de Absolvire.

Actul de studii eliberat după absolvirea cursurilor este Diploma de Conversie Profesională însoţită de un supliment descriptiv.

Cursanţii vor plăti următoarele taxe: taxa de înscriere - 100 RON, taxa de înmatriculare - 150 RON, taxa de şcolarizare - 1000 RON/semestru.

Înscrierile se fac în perioada 03.09 - 23.09.2018 la Secretariatul Departamentului de Matematică, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova (vezi ), sala 217 (tel. 0251 413 728), de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.00.
Înmatricularea celor înscrişi va fi realizată în perioada 24.09 - 25.09.2018.

Acte necesare înscrierii

Dosarul de înscriere (de tip plic) va cuprinde următoarele acte:
1. Cerere de înscriere tip: de la secretariatul facultăţii.
2. Diploma de Licenţă: original sau copie legalizată.
3. Foaia Matricolă de la facultate: original sau copie legalizată.
4. Buletin/Carte de identitate: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
5. Certificatul de naştere: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
6. Certificatul de căsătorie: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată. Acolo unde este cazul.
7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
8. Adeverinţă de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învăţământul preuniversitar al candidatului.

Documente oficiale

1. Regulamentul Universităţii din Craiova este disponibil .
2. OMECTS 6194/13.11.2012 este disponibil .

Alte informaţii

1. Pentru desfăşurarea cursurilor de Conversie în Matematică este nevoie de cel puţin 25 de participanţi/tip de cursuri.
2. Secretariatul Cursurilor de Conversie în Matematică: dna. Claudia Stan (tel: 0251413728, e-mail: claus@inf.ucv.ro).
3. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la managerul cursurilor, dna. Lect. Dr. Christina (e-mail: christi.the.d@gmail.com).

Ghidul Admiterii

Ghidul admiterii la Departamentul de Matematică

Acest ghid, disponibil , se adresează celor interesaţi să urmeze specializarea Matematică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe precum şi tuturor acelora care doresc să se informeze despre perspectivele absolventului de matematică.

În trecut

Ghidul Admiterii 2016 este disponibil . Ghidul Admiterii 2014 este disponibil .

Master

Admiterea în Anul Universitar 2022-2023
Master în Matematică
Specializarea: Matematici aplicate

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Metodologia admiterii

Admiterea constă din susţinerea unui interviu.
Nota de la admitere reprezintă media aritmetică dintre nota obţinută la interviu, media de la Examenul de Licenţă şi media anilor de studii de licenţă.
Departajarea candidaţilor, în cazul egalităţii mai multor note de la admitere, se va face pe baza mediei anilor de studii de licenţă şi a notei la proba scrisă de la Examenul de Licenţă.

Acte necesare

Detalii privind actele din dosarul înscrierii sunt disponibile .

Înscriere

Informaţii în curs de actualizare.

Taxe

Informaţii în curs de actualizare.

Oferta Educaţională

Admiterea în Anul Universitar 2020-2021

Admiterea funcţionează pe baza Ordinului MEN 3544/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.
Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii din Craiova organizează studii în domeniul fundamental Matematică, începând cu anul universitar 2014-2015, cu structura de mai jos.

Ciclul I de studii

Durata acestor studii este de 3 ani şi se oferă diplome în domeniul de licenţă: Matematică. Se vor acumula 180 de credite (60 de credite/an). Specializările (ARACIS) din acest ciclu sunt: Matematică, vezi , respectiv Matematică informatică, vezi .
Se optează pentru una singură dintre cele două specializări la finalul primului an de studii.
La încheierea ciclului, se susţine un Examen de Licenţă. Promovarea lui îi conferă absolventului calitatea de Licenţiat.
Diploma de Licenţă se eliberează pentru domeniul de licenţă urmat de absolvent şi este însoţită de un Supliment de Diplomă în conformitate cu standardele europene. În el se menţionează Specialitatea (cf. Articolului 4 din HG 88/2005).

Ciclul II de studii

Durata acestor studii este de 2 ani. Sunt Studii de Masterat în Matematici aplicate.
Odată cu Diploma de Master, este eliberat Suplimentul de Diplomă (cf. OM 3714/29.03.2005).

Ciclul III de studii

Se oferă Studii Doctorale în domeniul Matematică.
Acestea pot fi realizate sub îndrumarea următoarelor cadre didactice:

  • Prof. Dr. Dumitru în specialităţile Algebră, Logică matematică;
  • Prof. Dr. Andaluzia în specialităţile Calcul variaţional, Analiză neliniară aplicată, Probleme la limită în mecanică;
  • Prof. Dr. Sorin în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiză numerică;
  • Prof. Dr. Mihai în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Calcul variaţional;
  • Prof. Dr. Constantin în specialităţile Convexitate, Dinamică topologică, Teorie ergodică;
  • Prof. Dr. Vicenţiu în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Calcul variaţional, Analiză neliniară;
  • Prof. Dr. Ionel în specialităţile Analiză convexă şi optimizare, Teoria controlului.

Oportunităţi

Ce avantaje aveţi

Ca student

1. Bază materială modernă (laboratoare, săli de curs, bibliotecă, cămine studenteşti noi, acces la internet).
2. Participarea, prin burse de studiu, la acordurile de cooperare academică stabilite de departamentul nostru cu universităţi din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Turcia. Informaţii despre programele Erasmus şi Erasmus+ sunt disponibile .
3. Participarea la diferite concursuri studenţeşti, de nivel naţional şi internaţional, şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Ca absolvent

1. Cariere didactice în învăţământul preuniversitar: profesor de matematică, de informatică, de matematică şi informatică.
2. Cariere didactice în învăţământul universitar: matematică, informatică.
3. Cariere în cercetarea ştiinţifică înaltă: cercetător la institutele de cercetare în matematică şi informatică.
4. Matematician în industrie, în sistemul bancar, în cadrul unor firme sau instituţii (d. ex., SRI) ale căror activităţi necesită aportul substanţial al matematicii.
5. Cariere în informatică: programator (software engineering), analist-programator, administrator de reţea, administrator de baze de date, inginer de cunoştinţe (sisteme expert, aplicaţii inteligente).
6. Designer de modele şi aplicaţii informatice: arhitecturi client-server, multimedia, software educaţional (manuale digitale).